TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


 .:: TDV İslâm Ansiklopedisi - PUTPERESTLİK ::.

cilt: 34; sayfa: 368
[PUTPERESTLİK - Ahmet Güç]


(en-Nahl 16/35; ez-Zuhruf 43/20) ileri sürüp kendilerini mazur göstermeye çalışıyorlardı.

Şüphesiz putperestliğe meyletmenin pek çok sebebi vardır. Fakat en önemli sebep putperestlerin Allah’ı şanına yaraşır biçimde tanıyamamaları (el-En‘âm 6/91), böylece tevhid inancını koruyamamalarıdır. Zira Allah, peygamberleri aracılığı ile bir olan Allah’a iman esasını (tevhid) getirmiştir. Bütün peygamberler toplumlarına Allah’tan başka tapınılacak ilâhın bulunmadığını, kendilerinin de Allah’ın elçileri olduklarını anlatmışlardır. Peygamberlerin davetine icâbet edenler tevhid çizgisinden ayrılmamış, davete icâbet etmeyenler veya peygamberlerini bulundukları konumdan farklı konumlara çekerek onlara başka fonksiyonlar yükleyenler tevhidi koruyamamış, dolayısıyla yollarını şaşırmışlardır.

BİBLİYOGRAFYA:

Müsned, II, 490; V, 76; Buhârî, “Meġāzî”, 62; İbn Mâce, “Źebâǿiĥ”, 27; Nesâî, “FerǾ ve’l-Ǿatîre”, 1; İbnü’l-Kelbî, Putlar Kitabı: Kitâb al-Asnâm (trc. Beyza Düşüngen), Ankara 1969, s. 16-53; İbn Hişâm, es-Sîre, I, 27-28, 78-94; V, 59; İbn Sa‘d, eŧ-Ŧabaķāt, I, 46; Ezrâkī, Aħbâru Mekke (Melhas), I, 100, 116-119, 131; Mes‘ûdî, Mürûcü’ź-źeheb (Abdülhamîd), II, 145-146; Zemahşerî, el-Keşşâf (Kahire), IV, 164; Yâkūt, MuǾcemü’l-büldân, IV, 116-118; V, 284, 366-368, 438-439; İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Ķurǿân, I, 60-73; a.mlf., es-Sîre, Beyrut 1388/1969, I, 68; IV, 426-427; E. R. Pike, Encyclopedia of Religion and Religions, London 1951, s. 165, 188-189, 287; NBD, s. 551-554; DB2, s. 410-412; B. Lewis, The Arabs in History, New York 1967, s. 30; Cevâd Ali, el-Mufaśśal, VI, 103-113; Neşet Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara 1982, s. 104-110; Mahmut Esad, İslâm Tarihi (haz. Ahmet Lütfi Kazancı - Osman Kazancı), İstanbul 1983, s. 279, 283; O. Barfield, Saving the Appearances: A Study in Idolatry, Middletown 1988, s. 110-111; M. Şemseddin Günaltay, İslâm Öncesi Araplar ve Din (s.nşr. M. Mahfuz Söylemez - Mustafa Hizmetli), Ankara 1992, s. 72; Ali Osman Ateş, İslâm’a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Âdetleri, İstanbul 1996, s. 213, 234-236; Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân (trc. Muhammed Han Kayanî v.dğr.), İstanbul 1996, II, 88; Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 1998, s. 185-186; a.mlf., Mitoloji ile İnanç Arasında, Samsun 1998; a.mlf., Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Urfa ve Harran, Ankara 2006; Baki Adam, Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, İstanbul 2002, s. 24-25; Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı: Meal-Tefsir (trc. Cahit Koytak - Ahmet Ertürk), İstanbul 2002, s. 1193; Ahmet Güç, Çeşitli Dinlerde ve İslâm’da Kurban, İstanbul 2003, s. 182-190, 301-308; a.mlf., Dinlerde Mabed ve İbadet, İstanbul 2005, s. 240-244; Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Konya 2005, s. 328-330, 628; Hayreddin Karaman v.dğr., Kur’an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsir, Ankara 2006, IV, 467-468; G. Monnot, “Waґћaniyya”, EI² (İng.), XI, 176-177; J. van Seters, “Abraham”, ER, I, 13-17; J. Ries, “Idolatry”, a.e., VII, 72-82.

Ahmet GüçNot: Sayfa başlangıcındaki maddenin pdf'sini gösterir