TDV İslâm Ansiklopedisi
İslâm Ansiklopedisine başka bir sayfadan ulaştınız. Orijinal sayfaya ulaşmak için tıklayınız

Yeni elektronik ansiklopedi sitemizi denemek ister misiniz?


 .:: TDV İslâm Ansiklopedisi - KORKÎS AVVÂD ::.

cilt: 26; sayfa: 204
[KORKÎS AVVÂD - Mahmûd el-Arnaût]


Dımaşk ve Amman dil akademileriyle Hindistan İlim Akademisi’ne üye seçilen Korkîs Bağdat’ta vefat etti.

Korkîs Avvâd, Anistâs el-Kermilî’nin sadık bir öğrencisi olmuş, onun ölümünden sonra Ya‘kūb Serkîs’ten istifade etmiştir. Bağdat’taki Mektebetü’l-müsennâ yayınevinin sahibi Kāsım Receb ile aralarında sağlam bir dostluk kurulmuş, birçok âlim ve şarkiyatçı ile onun vasıtasıyla tanışmıştır. Kāsım Receb’in çıkardığı Mecelletü’l-Mektebe ve diğer dergilerde çok sayıda bilimsel makalesi yayımlanmıştır. Kardeşi Mîhâîl de değerli bir âlimdir.

Eserleri. Korkîs’in çeşitli alanlarda altmış kadar eseri bulunmaktadır. Başlıca eserleri şunlardır: Nübeź târîħiyye fî uśûli esmâǿi’l-emkineti’l-ǾIrâķıyye ve fevâǿidi hâźe’l-baĥŝ (Bağdad 1952); el-Maħŧûŧâtü’l-ǾArabiyye fî Mektebeti’l-Metĥafi’l-ǾIrâķī bi-Baġdâd (I-II, Bağdad 1957); el-Maħŧûŧâtü’l-edebiyye fî Mektebeti’l-Metĥafi’l-ǾIrâķī (Bağdad 1958); el-Mebâĥiŝü’l-luġaviyye fî müǿellefâti’l-ǾIrâķıyyîne’l-muĥdeŝîn 1800-1965 (Bağdad 1965); Uśûlü esmâǿi’l-mevâżıǾi’l-ǾIrâķıyye (Kahire 1967); Muśŧalaĥâtü Ǿilmi’l-cirâĥât ve’t-teşrîĥ (Bağdad 1968); Muśŧalaĥâtü muķāvemeti’l-mevâd ve hendeset isâleti’l-mâǿ (Bağdad 1968); MuǾcemü’l-müǿellifîne’l-ǾIrâķıyyîn fi’l-ķarneyni’t-tâsiǾ Ǿaşere ve’l-Ǿışrîn 1800-1969 (I-III, Bağdad 1969); el-Ħalîl b. Aĥmed el-Ferâhîdî: Ĥayâtüh ve âŝâruh fi’l-mevâciǾi’l-ǾArabiyye ve’l-ecnebiyye (Bağdad 1392/1972, kardeşi Mîhâîl ile birlikte); Sîbeveyhi İmâmü’n-nüĥât fî âŝâri’d-dârisîne ħilâle iŝney Ǿaşere ķarnen (Bağdad 1398/1978); Meśâdirü’t-türâŝi’l-Ǿaskerî Ǿinde’l-ǾArab (I-III, Bağdad 1401/1981; askerlik, savaş, savaş alet ve silâhlarına dair 6733 Arapça ve 837 adet diğer dillerde yazılmış eser yazma nüshaları ve baskılarıyla incelenmiştir); Aķdemü’l-maħŧûŧâti’l-ǾArabiyye fi’l-mektebâti’l-Ǿâlemi’l-mektûbe münźü śadri’l-İslâm ĥattâ seneti 500 (1106) (I-II, Bağdad 1982); Ħazâǿinü’l-kütübi’l-ķadîme fi’l-ǾIrâķ münźü aķdemi’l-Ǿuśûr ĥattâ seneti 1000 li’l-hicreti (Beyrut 1406/1986); Meśâdirü’n-nebâtâti’ŧ-ŧıbbiyye Ǿinde’l-ǾArab (Bağdad 1406/1986; eserde şifalı bitkilere dair Arapça 631 kaynak yazmalarının bulunduğu kütüphaneler, basıldığı yer ve tarihleriyle tanıtılmıştır); Edebü’r-resâǿil beyne’l-Âlûsî ve’l-Kermelî (Beyrut 1407/1987, kardeşi Mîhâîl ile birlikte; Mahmûd Şükrî el-Âlûsî ile Anistâs el-Kermelî arasında yazışılmış olan dil, tarih, kültür, edebiyat, uygarlık, yazma ve basma eserler gibi konulara dair 542 mektubun tahkikidir; diğer eserleri ve yaptığı neşirler için bk. Korkîs Avvâd, MuǾcem, III, 62-66; a.mlf., eź-Źeħâǿirü’ş-Şarķıyye, I, 43-124; Celîl Atıyye, VII-VIII [1990], s. 131-159).

BİBLİYOGRAFYA:

C. Avvâd, MuǾcemü’l-müǿellifîne’l-ǾIrâķıyyîn, Bağdad 1969, III, 62-66; a.mlf., eź-Źeħâǿirü’ş-Şarķıyye (haz. Celîl Atıyye), Beyrut 1999, I, 17-124; Mahmûd M. Tanâhî, Medħal ilâ târîħi neşri’t-türâŝi’l-ǾArabî, Kahire 1405/1984, s. 223; İbrâhim es-Sâmerrâî, Mecâlisü Baġdâd, Bağdad 1985, s. 198-202; Hamîd el-Matbaî, “Korkîs ǾAvvâd fî sîretih”, AǾlâmü’l-edeb fi’l-ǾIrâķı’l-ĥadîŝ, London 1994, II, 533-535; Ahmed el-Alâvine, Źeylü’l-AǾlâm, Cidde 1418/1998, s. 159; M. Hayr Ramazan Yûsuf, Tetimmetü’l-AǾlâm, Beyrut 1418/1998, II, 27-28; Nizâr Abâza - M. Riyâz el-Mâlih, İtmâmü’l-AǾlâm, Beyrut 1999, s. 212-213; Celîl Atıyye, “Bibliyogrâfyâ Korkîs ǾAvvâd”, Etudes orientales, VII-VIII, Paris 1990, s. 131-159; a.mlf., “Korkîs ǾAvvâd: Râǿidü’d-dirâsâti’l-bibliyoġrâfiyye”, ǾÂlemü’l-kütüb, XIV/1, Riyad 1413/1993, s. 2-12.

Mahmûd el-Arnaût  


KORKU

(bk. HAVF).  


KORKU NAMAZI

(bk. SALÂTÜ’l-HAVF).  


KORKUT, Besim

(1904-1975)

Boşnak asıllı âlim.

Travnik’te (Bosna) doğdu. Korkut ailesinden Ahmed Münib Efendi’nin oğludur. İlk öğreniminden sonra Travnik Rüşdiyesi, Saraybosna’daki Okruήna Medresesi ve Kadılık Yüksek Okulu’ndan mezun oldu (1925). Yüksek öğrenimini Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. 1931’de memleketine dönünce liselerde din dersi öğretmenliği yaptı. 1940-1944 yıllarında Saraybosna’daki Yüksek İslâmî-İlâhiyat Okulu’nda İslâm tarihi öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1945’te Saraybosna’daki Diyanet İşleri Başkanlığı’na üye seçildi, bir taraftan da lise öğretmenliğine devam etti. 1947-1950 yılları arasında Bosna-Hersek Halk Hükümeti’nin Millî Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim ve İlmî Müesseseler Komitesi’nde çalıştı. Araştırmacı olarak görev yaptığı Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü’nden “ilmî danışman” unvanıyla emekliye ayrıldı (1967). Daha sonra Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü’nde sözleşmeli hoca olarak Arapça dersleri okuttu. 30 Kasım 1975’te Saraybosna’da vefat etti. Arapça ve Almanca bilen Besim Korkut daha çok Arapça’dan Boşnakça’ya yaptığı çevirilerle tanınmış, makalelerinde çeşitli ilmî konuların yanı sıra Arapça ve İslâmî ilimler alanında yayımlanmış klasik eserlerin ve dergilerin tanıtımına önem vermiştir.

Eserleri. 1. Istorija Islama (Sarajevo 1935). İlkokulların yedinci sınıfları için kaleme alınan İslâm tarihi ders kitabıdır. 2. Kratak Pregled Povijesti Islama (Sarajevo 1935). Muhtasar bir İslâm tarihidir. 3. Gramatika Arapskog Jezika za I i II Razred Klasicnih Gimnazija (Sarajevo 1952). Liselerin bir ve ikinci sınıfları için hazırlanmış Arapça gramer kitabıdır. Eserin üç ve dördüncü sınıflar için hazırlanan II. cildi basılmamıştır. 4. Kelila i Dimna (Sarajevo 1953). Korkut ayrıca on beş kadar binbir gece hikâyesini tercüme etmiş, bu hikâyeler kitap halinde de yayımlanmıştır (Beograd 1953-1959; Sarajevo 1955, 1960). 5. Arapski Dokumenti u Drzavnom Arhivu u Dubrovniku-Al-Wathâiqu l-‘arabiyyatu fî Dâri l-mahfûzâti bi Madînati Dubrovnik (Dubrovnik Devlet Arşivi’ndeki Arapça belgeler [I, Sarajevo 1960; II, Sarajevo 1961; III, Sarajevo 1969]). 6. Kur’an s Prevodom (Sarajevo 1977, 1979, 1984). Kur’ân-ı Kerîm’in Boşnakça’ya ilk çevirisi sayılmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:

Bisera Nurudinović, Bibliografija Jugoslovenske Orijentalistike 1945-1960, Sarajevo 1968, s. 30, 31, 35, 36, 40, 47, 49-52, 69, 200; a.mlf., Bibliografija Jugoslovenske Orijentalistike 1961-1965, Sarajevo 1981, s. 21, 33, 57, 61, 93, 94, 157, 173; a.mlf., Bibliografija Jugoslovenske Orijentalistike 1918-1945, Sarajevo 1986, s. 106; İsmet Binark - Halit Eren, World Bibliography of Translations of the Meanings of the Holy Qur‘ân. Printed Translations 1515-1980, İstanbul 1406/1986, s. 397; H. Čar-Drnda, “Korkut Besim”, Leksikon Pisaca Jugoslavije, Novi Sad 1987, III, 265; Mustafa Ćeman, Bibliografija Bošnjačke Knjizevnosti, Zagreb 1994, s. 326, 338, 428, 458, 524; Mahmud Traljić, Istaknuti Bošnjaci, Sarajevo 1998, s. 148-152; a.mlf., “Besimef. Korkut (1904-1975)”, Preporod, VI/24, Sarajevo 1975, s. 14; V. Arandjelović, “Korkut Besim, Stare Arapske Pripovetke”, Borba, XXV/114, Beograd 1960, s. 10; Sulejman Grozdanić, “Prof. Besim Korkut 1904-1975”, POF, XXV (1975), s. 6-8; Kasim Dobrača, “Besimefendija Korkut (Kratak Osvrt na Zivot i Rad)”, Glasnik VIS, XXXIX/1 (1976), s. 68-77.

Muhammed AruçiNot: Sayfa başlangıcındaki maddenin pdf'sini gösterir